Serving Children from Norwalk and Stamford

WAITING LIST

Non-Entry Grades: 1st-3rd & 5th-8th Grade

The wait list for our program opens in November of each year and will NOT carry over from one cycle to the next. If you have added your student to the wait list in the past, you will need to do so again if your student is currently in an off-entry grade.

If you have a student currently in a non entry grade (1st-3rd or 5th-8th grade) please CLICK HERE to add them to the waiting list

For questions regarding the waitling list, please email Admissions@horizonskids.org

LISTA DE ESPERA

Grados sin Cupo: 1º-3º & 5º-8º Grado

La lista de espera para nuestro programa se abre cada noviembre y NO es transferible de un ciclo de admision a otro. Si ha agregado a su estudiante a la lista de espera en el pasado, y su estudiante actualmente se encuentra en un grado no considerado grado de admisión entonces deberá agregarlo(a) nuevamente. 

Si tiene un estudiante actualmente en un grado que no es de ingreso (1°- 3° & 5°-8°grado), Haga CLICK AQUÌ para agregarlo(a) a la lista de espera.

Si tiene preguntas relacionadas a la lista de espera, por favor envíe un correo electrónico a Admissions@horizonskids.org

LIS DATANT

Klas ki pa youn antre: 1ye-3yèm ak 5yèm-8yèm ane

Lis datant pou pwogram nou an ouvri nan mwa novanm nan chak ane epi nou PA kenbe non ki te sou lis ane pwochen an. Si ou te ajoute non elèv ou a nan lis datant ane powchen an, w ap bezwen fè sa ankò si elèv ou a nan yon klas ki pa youn nan antre nou yo kounye a.  

Si w gen yon elèv ki nan yon klas ki pa youn antre (1ye-3yèm oswa 5yèm-8yèm ane) tanpri KLIKE ISIT LA pou ajoute yo nan lis datant la.